0

Garanti og reklamasjonsfrist

Garantier og begrensninger i disse

a) Keyteq garanterer at Tjenestene vil utføres med rimelig dyktighet og omsorg. Keyteq garanterer dog ikke at Tjenestene eller Leveransene vil oppfylle Kundens spesielle formål eller krav, eller at bruken av det leverte vil være uavbrutt eller uten feil.

b) Keyteq garanterer en oppetid i hver enkelt kalendermåned på webtjenere og e-posttjenere på minst 98 %. Oppetiden beregnes av gjennomsnittet av samtlige dager i hver enkelt kalendermåned.

c) Dersom Kunden gir Keyteq skriftlig melding om et brudd på ovenstående garanti, plikter Keyteq for egen regning å gjøre rimelige anstrengelser for å rette. Dersom Keyteq etter å ha gjort slike rimelige anstrengelser ikke er i stand til å rette opp bruddet på garantien, skal Keyteqs ansvar i forbindelse med bruddet på garantien være begrenset til å refundere det beløp Kunden har betalt for den aktuelle Tjenesten og/eller Leveransen i den perioden garantien var brutt.

d) Uten hensyn til det foregående er Keyteq ikke ansvarlig overfor Kunden i den utstrekning et avvik skyldes feil begått av andre enn Keyteq. 

 

Reklamasjonsfrist.

Kunden må uten ugrunnet opphold varsle Keyteq om omstendigheter som Kunden anser for å utgjøre grunnlag for et eventuelt krav. Ethvert søksmål mot Keyteq må være reist innen det første til å inntreffe av; tolv (12) måneder etter hendelsene som danner grunnlag for søksmålet fant sted, eller tolv (12) måneder etter levering av Tjenestene eller Leveransene, uavhengig av type søksmål, skade, krav, ansvar, kostnad, utgift eller tap, enten det har sitt grunnlag i Avtalen, kontrakt, lovgivning, ulovfestet erstatningsansvar eller annet. 

 

Se også våre standardbetingelser.

Våre til enhver tid gjeldende priser finnes her.

0 kommentarer

Innlegget er stengt for kommentarer.